برنامه کلاس های سری برق در شهر مشهد (موسسه دانشمند):


آدرس: مشهد، بلوار احمدآباد، رضا3، شماره83 ( تلفن تماس: 8403459-8404665-0511 )

 

نام درس  نام استاد روز و ساعت تشکیل کلاس تعداد ساعت مبلغ ثبت نام
ریاضیات مهندسی دکتر عباس شفیعی
(بصورت پروازی و انحصاری فقط در موسسه دانشمند)
پنجشنبه 8:00 الی 13:00 6 + 54  297,000 تومان
معادلات دیفرانسیل دکتر عباس شفیعی
(بصورت پروازی و انحصاری فقط در موسسه دانشمند)
پنجشنبه 14:00 الی 17:00 6 + 32 176,000 تومان
الکترونیک (کد 1) مهندس بهنام درستکار
(بصورت انحصاری فقط در موسسه دانشمند)
شنبه 16:00 الی 21:00 6 + 60 363,000 تومان
الکترونیک (کد 2) مهندس بهنام درستکار
(بصورت انحصاری فقط در موسسه دانشمند)
یکشنبه 8:30 الی 13:30 6 + 60 363,000 تومان
مدارهای الکتریکی (کد 1) دکتر سید احسان رضوی
(بصورت انحصاری فقط در موسسه دانشمند)
دوشنبه 9:00 الی 14:00 6 + 60 363,000 تومان
مدارهای الکتریکی (کد 2) مهندس علی الیاسی
(بصورت انحصاری فقط در موسسه دانشمند)
یکشنبه 16 الی 21 6 + 60 363,000 تومان
مدارهای الکتریکی (کد 3) دکتر سید احسان رضوی
(بصورت انحصاری فقط در موسسه دانشمند)
یکشنبه 16:00 الی 21:00 6 + 60 363,000 تومان
سیستم های کنترل خطی (کد 1) دکتر سید احسان رضوی
(بصورت انحصاری فقط در موسسه دانشمند)
شنبه 9:00 الی 14:00 6 + 60 363,000 تومان
سیستم های کنترل خطی (کد 2) دکتر سید احسان رضوی
(بصورت انحصاری فقط در موسسه دانشمند)
سه شنبه 16:00 الی 21:00 6 + 60 363,000 تومان
الکترومغناطیس دکتر عباس شفیعی
(بصورت انحصاری فقط در موسسه دانشمند)
چهارشنبه 16:00 الی 21:00 6 + 60 363,000 تومان
تجزیه و تحلیل سیستم ها دکتر عباس شفیعی
(بصورت انحصاری فقط در موسسه دانشمند)
چهارشنبه 8:15 الی 13:15 6 + 60 363,000 تومان
ماشین های الکتریکی مهندس علی الیاسی
(بصورت انحصاری فقط در موسسه دانشمند)
دوشنبه 15:00 الی 18:30 6 + 48 243,000 تومان
بررسی سیستم های قدرت مهندس علی الیاسی
(بصورت انحصاری فقط در موسسه دانشمند)
دوشنبه 18:30 الی 21:30 12 + 28 180,000 تومان


توضیح: مواردی که ساعات (6+) و (12+) دارند به ترتیب شامل 6 و 12 ساعت کلاس حل تمرین و رفع اشکال رایگان می باشند.