درس تجزیه و تحلیل سیستم ها در کنکور کارشناسی ارشد


هر سیستم فیزیکی و یا غیر فیزیکی از ترکیب اجزاء متفاوتی بوجود آمده اند که روابط متقابلی با یکدیگر دارند. برای شناخت سیستم ها لازم است که اجزاء آنرا به تفکیک مورد بررسی قرار دهیم؛ که البته در این میان نباید از محیط سیستم که شامل متغیرهایی است که می تواند در وضعیت سیستم موثر باشند و یا از سیستم تاثیر بگیرند غافل شد.
درس تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها از
دو بخش سیستم و سیگنال تشکیل شده است که برای تجزیه و تحلیل هر کدام از آنها مباحثی خاص و جداگانه تعریف می گردند. آنچه در حال حاضر حائز اهمیت است این است که مهندسین گرامی تفاوت این دو را درک نموده و مهارت خود را در تفکیک مسائل مربوط به آنها افزایش دهند. مباحث درس تجزیه کاملاً مفهومی و نیازمند استفاده از کتابها و کلاسهایی است که پس از ارائه مفاهیم این درس به بررسی روش های نوین حل مسئله و کاربرد مفاهیم در سوالات کنکور بپردازند؛ پس از فراگیری روابط باید بیاموزید که کدام رابطه را در کدام تست به کار ببرید. این درس نیز مانند درس الکترونیک به جز گرایش قدرت در سایر گرایشها مشترک است.
این درس نیز همانند سایر دروس دفترچه دوم شامل 12 سوال است که برای پاسخگویی به هرکدام حدود 3 دقیقه زمان دارید. درس تجزیه بسیار استاندارد و روتین است که با فراگیری روابط آن و یادگیری اینکه کدامیک از آنها را در کدام  سوال به کار ببندیم می توان درصد خوبی از این درس کسب نمود.
از جمله بهترین مراجع این درس می توان به مورد زیر اشاره نمود:

سیگنال ها و سیستم ها – تالیف اپن هایم و الن ویلسکی – ترجمه مجید ملکان و پرویز جبه دار مارالانی