درس مدارهای الکتریکی در کنکور کارشناسی ارشد:


مدارهای الکتریکی از به‌هم پیوستن المان های الکتریکی یا غیر فعال (مقاومت، خازن، سلف، لامپ، و …) یا المان های الکترونیکی یا فعال (دیود، ترانزیستور، IC، و …) یا ترکیبی از آن دو بوجود می‌آید به طوری که حداقل یک مسیر بسته را ایجاد کنند و جریان الکتریکی بتواند در این مسیر بسته جاری شود.
به جرأت می توان گفت، مهندسی برق بدون مدار الکتریکی بی معنا است. تمام گرایش های مهندسی برق برای تحلیل سیستم های الکتریکی نیاز به تبحر و مهارت در تحلیل مدارهای الکتریکی دارند. درس مدار دانشجو را با دنیای گسترده مدارات الکتریکی آشنا می کند.
ﻣﺪارهاي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻜﻲ از دروس ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق ﺑﻮدﻩ و کارﺑﺮد زﻳﺎدي در ﺳﺎﻳﺮ دروس رﺷﺘﻪ ﻓﻮق دارد ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ و ﻋﻤﻴﻖ اﻳﻦ درس ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و درك ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎﻳﺮ دروس اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺧﻮاهد ﺑﻮد .

همانطور که ذکر کردیم درس مدار در تمام گرایش های مهندسی برق مشترک است و از طرفی در انتهای دفترچه اول قرار دارد؛ این درس، یک درس مهارتی است یعنی با کسب مهارت از طریق حل تمرین های کلیدی و فراگیری روش های نوین در حل مدارات، می توانید درصد بسیار خوبی از این درس کسب نمایید. آنچه مهم است این است که روش حل تست را از ابتدا درست انتخاب نمایید زیرا محاسبات طولانی و تحلیل های غلط در این درس موجب کاهش انگیزه شما برای حل سوالات آسانتر و یا حتی ایجاد استرس در حل دفترچه دوم خواهد شد.
درس مدارهای الکتریکی یکی از مهمترین دروس آزمون ارشد است، چون تقریبا تمامی داوطلبین این درس را مطالعه می کنند، کسب تراز بالا با درصد پایین تر از 30 امکان پذیر نیست،برای اینکه بتوانید در این درس درصد بالایی را احراز کنید، باید ابتدا نکات درس را به خوبی یاد گرفته و کاربرد آنها را در مسائل تمرین نمایید. مدار درسی است که به ابتکار زیاد نیاز دارد، با حل کردن تمرینات بیشتر،هر مسئله یک دید خاص به شما داده و به جایی می رسید که وقتی سؤال رو می بینید متوجه می شوید از کدام مسیر ها باید پیروی کنید تا به جواب برسید.
 تا حد امکان مطالعه خود را افزایش دهید، چون هر چه در این درس تلاش کنید ، به همان میزان هم نتیجه می گیرید. . بعبارتی دیگر، تلاش شما در این درس، رابطه ای خطی با درصد نهایی آن درس دارد."نظریه اصولی مدارهای الکتریکی (خطی و غیر خطی)" تألیف آقای دکتر هدتنی.
نظریه اساسی مدارها و شبکه ها – تالیف ارنست کوه و چارلز دسور – ترجمه جبه درا مارالانی
از مبانی تا مدرارت الکتریکی – تالیف اروین – ترجمه مسعود دوستی
مدارهای الکتریکی – تالیف هیت – ترجمه محمو دیانی