مهندسي برق- قدرت
مهندسان برق- قدرت در زمينه­هايي از قبيفل طراحي، برنامه ريزي، مديريت و پياده سازي پروژه­هاي توليد، انتقال، بهره برداري و تبديل انرژي الكتريكي فعاليت مي­كنند. با توجه به روند فزاينده نياز به انرژي الكتريكي و توسعه اتوماسيون صنعتي با استفاده از انواع محركه­هاي الكتريكي، زمينه اشتغال مناسبي براي مهندسان برق- قدرت متصور است. برخي از زمينه­هاي كاري و تحقيقاتي در بخش قدرت عبارتند از:
* توليد و بهره برداري بهينه انرژي الكتريكي
* طراحي و بهره برداري شبكه­هاي قدرت و پخش، مديريت و كنترل بهينه بار شبكه
* طراحي، ساخت و كنترل موتورهاي الكتريكي
* طراحي، ساخت و كنترل مبدل­هاي الكترونيك قدرت
* تجديد ساختار اقتصاد و مديريت سيستم­هاي توليد و توزيع انرژي
* طراحي خودروهاي برقي و تركيبي
برخي از آزمايشگاه­هاي اين بخش عبارتند از:
* آزمايشگاه­هاي آموزشي مباني برق و ماشين­هاي الكتريكي
* آزمايشگاه رله و حفاظت پيشرفته
* آزمايشگاه­هاي عايق­هاي الكتريكي و فشار قوي
* آزمايشگاه محركه­هاي الكتريكي پيشرفته
* آزمايشگاه سيستم­هاي قدرت
* آزمايشگاه الكترونيك صنعتي
گرايش قدرت
گرايش قدرت داراي 5 زيرشاخه است:
الكترونيك قدرت
فشار قوي
سيستم­هاي قدرت
ماشين­هاي الكتريكي
تبديل انرژي و مديريت انرژي الكتريكي
 
در زير شاخه الكترونيك قدرت هدف اصلي در شبكه­هاي توزيع، بالا بردن كيفيت توان و قابليت اطمينان است.
در سيستم­هاي انتقال، كنترل توان اكتيو و راكتيو موضوع ديگري است كه تحت عنوان FACTS (Flexible AC Transmition system) در اين زير شاخه مطرح شده است. در گذشته، سيستم­هاي قدرت فقط قادر به انتقال توان بودند اما امروزه با پيشرفت الكترونيك قدرت انتقال سيلان توان در مسيرهاي مورد نظر نيز ميسر شده است. كاربرد ديگر الكترونيك قدرت در جهت كنترل متغيرهاي ماشين­هاي الكتريكي مانند گشتاور، سرعت، موقعيت، است. اين زير شاخه در واقع حلقه رابطه بين گرايش قدرت با الكترونيك و كنترل است.
 زيرشاخه فشار قوي رابط ميان قدرت و فيدبك است. در اين زيرشاخه پديده­هاي فشار قوي مانند بروز قوث، شكست الكتريكي، رفتار عايقها و ... بررسي مي­شوند.
در زير شاخه سيستم­هاي قدرت به تحليل مدار سيستم­هاي قدرت پرداخته مي­شود. همه پارامترهاي سيستم­هاي قدرت در يك چارچوب منظم رياضي قرار مي­گيرد و به همه سوالات به كمك روش­هاي رياضي پاسخ داده مي­شود.
بسياري از دانشجويان كه از رياضيات قوي برخوردارند و در درس مدارهاي الكتريكي نيز شاخص بوده ا­ند اين زير شاخه را انتخاب مي­كنند.
در زير شاخه ماشين­هاي الكتريكي و تبديل انرژي، چگونگي تبديل انرژي الكتريكي به مكانيكي و بالعكس بررسي مي­گردد.
زيرشاخه مديريت انرژي الكتريكي، براي اولين بار در دانشگاه صنعتي اميركبير در سطح كارشناسي ارشد قدرت معرفي شده است. نظر به اهميت بالاي منابع انرژي و دستيابي به انرژي­هاي نو، اين شاخه به منظور تربيت متخصص براي سازماندهي به سيستم توليد و معرفي انرژي در كشور در گرايش قدرت ايجاد شده است.
مواد امتحاني و ضرائب آنها در آزمون كارشناسي ارشد سراسري
مواد امتحاني
زبان عمومي و تخصصي
 رياضيات (رياضيات مهندسي معادلات ديفرانسيل آمار و احتمال)
مدارهاي الكتريكي 1 و2
ماشين­هاي الكتريكي 1 و2
سيستم­هاي كنترل خطي
الكترومغناطيس
بررسي سيستم­هاي قدرت 1
ضريب
3
4
4
4
4
3
3
 
مواد امتحاني و ضرائب آنها در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد
مواد امتحاني
زبان تخصصي
 رياضيات
مدارهاي الكتريكي 1 و2
ماشين­هاي الكتريكي 1 و2
سيستم­هاي كنترل خطي
الكترومغناطيس
بررسي سيستم­هاي قدرت 1
ضريب
3
4
4
4
3
3
4
 
دروس جبراني
ماشين­هاي الكتريكي 3- بررسي سيستم­هاي قدرت II
 
دروس اجباري
دروس اختياري
 
ديناميك سيستم­هاي قدرت I
روش­هاي كامپيوتري در آناليز سيستم­هاي قدرت
 
تئوري جامع ماشين­هاي الكتريكي
ديناميك سيستم­هاي قدرت II
 
بهره برداري از سيستم­هاي قدرت پيشرفته
انرژي­هاي تجديد پذير و توليد پراكنده
 
كنترل توان راكتيو
توزيع انرژي الكتريكي
 
حالت­هاي گذرا در سيستم­هاي قدرت
برنامه ريزي سيستم­هاي قدرت
 
الكترونيك قدرت I
قابليت اعتماد در سيستم­هاي قدرت
 
تكنولوژي فشار قوي
سيستم­هاي انتقال DC يا AC انعطاف پذير
 
كنترل مدرن
كيفيت توان
 
 
حفاظت پيشرفته
 
 
تجديد ساختار سيستم­هاي قدرت
 
 
روش­هاي بهينه سازي و كنترل هوشمند
 
دروس جبراني
ماشين­هاي الكتريكي III الكترونيك صنعتي
 
دروس اجباري
دروس اختياري
 
تئوري جامع ماشين­هاي الكتريكي
سيستم­هاي انقال DC يا AC انعطاف پذير HVDC/FACTS
 
الكترونيك قدرت I
كنترل توان راديو اكتيو
 
طراحي ماشين­هاي الكتريكي
كنترل ماشين­هاي الكتريكيAC
 
كيفيت توان الكتريكي
ابر رسانايي
 
كنترل مدرن
كاربرد ابررساناها در مهندسي برق
 
تكنولوژي فشار قوي
انرژي­هاي نو
 
 
حالت­هاي گذرا در سيستم­هاي قدرت
 
 
قابليت اعتماد در سيستم­هاي قدرت
 
 
الكترونيك قدرت II
 
 
حفاظت پيشرفته تجهيزات و سيستم­هاي قدرت
 
 
روش­هاي اجزاي محدود براي تحليل و طراحي ماشين­هاي الكتريكي
 
مهندسي برق- قدرت ((الكترونيك و ماشين­هاي الكتريكي)، زمينه تحقيقاتي دانشجويان در اين گرايش شامل تجزيه و تحليل، طراحي و كنترل ماشين­هاي الكتريكي و كاربرد و بررسي مسائل جانبي آنها مي­باشد. در زمينه الكترونيك قدرت نيز تمركز بر روي طراحي، ساخت و بررسي انواع مدل­هاي الكترونيك قدرت، كاربرد آنها در صنعت و اثرات آن بر روي كيفيت برق مي­باشد.
دروس كارشناسي ارشد مهندسي برق- قدرت (الكترونيك قدرت و ماشين­هاي الكتريكي)
دروس جبراني
(6 واحد)
- الكترونيك صنعتي
تبديل انرژي الكتريكي 2 (ماشين­هاي الكتريكي III)
 
دروس اجباري (9 واحد)
سه درس از ميان:
- تئوري جامع ماشين هاي الكتريكي
-  الكترونيك قدرت I
- كنترل ماشين هاي الكتريكي
- طراحي ماشين هاي الكتريكي
- كيفيت توان الكتريكي
- عايقها و فشار قوي پيشرفته
- كنترل مدرن
سمينار كارشناسي ارشد
2 واحد
پايان نامه كارشناسي ارشد قدرت *
6 واحد
دروس اختياري
(15 واحد)
- سيستم­هاي انتقال DC يا AC انعطاف پذير
- كنترل توان راكتيو
- اصول ابررسانايي
- بررسي و شناخت انرژي­هاي نو
- حالت­هاي گذراي سيستم­هاي قدرت
- قابليت اطمينان در سيستم­هاي قدرت
- مبدل­هاي تشديدي و كليد زني نرم
- مدلسازي و كنترل مبدل­هاي الكترونيك قدرت
 
و تا دو درس از ساير گرايش­ها با توصيه استاد راهنما
 
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درس­هاي اختياري جايگزين مي­شود.
جمع: 32 واحد
مهندسي برق- قدرت (سيستم هاي قدرت)، زمينه تحقيقاتي اين گرايش مطائل مختلف در رابطه با توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي مي­باشد. از جمله زمينه­هاي تحقيقاتي اين رشته برنامه ريزي، بهره برداري، حفاظت، پديده­هاي گذرا، طراحي و هماهنگي عايقي فشار قوي، ديناميك و قابليت اطمينان در شبكه­هاي الكتريكي است.
دروس كارشناسي ارشد مهندسي برق- قدرت (سيستم­هاي قدرت)
دروس جبراني
(6 واحد)
- بررسي سيستم­هاي قدرت II
تبديل انرژي الكتريكي 2 (ماشين­هاي الكتريكي III)
 
دروس اجباري (9 واحد)
سه درس از ميان:
- ديناميك سيستم­هاي قدرت I
- تئوري ماشين­هاي الكتريكي
- حالت­هاي گذراي سيستم­هاي قدرت
- قابليت اطمينان در سيستم­هاي قدرت
- بهره برداري از سيستم­هاي قدرت پيشرفته
- كنترل توان راكتيو
- كنترل مدرن
سمينار كارشناسي ارشد
2 واحد
پايان نامه كارشناسي ارشد قدرت *
6 واحد
دروس اختياري
(15 واحد)
- برنامه ريزي سيستم­هاي قدرت
- قابليت اطمينان در سيستم­هاي مهندسي
- - سيستم­هاي انتقال DC يا AC انعطاف پذير
- كيفيت توان الكتريكي
- تجديد ساختار سيستم­هاي قدرت
- روش­هاي بهينه سازي عددي
- عايق­ها و فشار قوي پيشرفته
- امنيت شبكه­هاي قدرت
- ديناميك سيستم­هاي قدرت II
- بررسي و شناخت انرژي­هاي نو
 
و تا دو درس از ساير گرايش­ها با توصيه استاد راهنما
 جمع: 32 واحد
مهندسي برق- قدرت (مديريت و كنترل شبكه­هاي قدرت)، اين دوره به منظور تربيت متخصصين برنامه ريز و بهره بردار در بخش­هاي مديريت و كنترل شبكه و ديسپاچينگ­هاي ملي و منطقه­اي در ساختار جديد سيستم قدرت در كشورمان در يك برنامه دو ساله مي­باشد. به نحوي كه خلاء موجود در اين زمينه را براي شركت توانير، شركت مديريت شبكه برق ايران و شركت­هاي برق منطقه­اي در سطح كشور برطرف نمايد. دروس كارشناسي ارشد مهندسي برق- قدرت (كديريت و كنترل شبكه­هاي قدرت)
دروس جبراني
- تبديل انرژي الكتريكي 2 (بررسي سيستم­هاي قدرت II)
دروس مهندسي برق
شش درس از ميان:
- ديناميك سيستم­هاي قدرت I
- قابليت اطمينان در سيستم­هاي قدرت
- كنترل توان راكتيو
- ديسپاچينگ و SCADA
- برنامه ريزي سيستم­هاي قدرت
و تا يك درس ديگر مهندسي برق به توصيه استاد راهنما
 
 
(9 واحد)
 
 
 
 
 
پايان نامه كارشناسي ارشد قدرت
- روش­هاي تصميم گيري براي مديران
- اقتصاد خرد
- تحليل ديناميك­هاي سيستم
- مديريت قيمت گذاري
- روش­هاي بهينه سازي عددي
- مديريت تكنولوژي
- واحد
 
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درسهاي اختياري جايگزين مي­شود.