مهندسي برق- كنترل
مهندسان برق- كنترل از يك سو با مدل سازي و تحليل عملكرد سيستم­ها و از سوي ديگر با طراحي و كنترل سيستم­ها به منظور رسيدن به عملكرد مطلوب سروكار دارند. مهندسان كنترل ياد مي­گيرند كه به مسائل حوزه كاري خود انتزاعي فكر كنند و روش­ها و راه حل­هاي يكساني را در تحليل و طراحي و مدل سازي و كنترل سيستم­هاي مختلف، از صنعتي گرفته تا اجتماعي، اقتصادي و زيستي به كار برند. بعلاوه مهندسان كنترل با پياده سازي روش­هاي كنترلي در سيستم­هاي صنعتي سروكار خواهند داشت و در اين مسير با مباحثي چون اتوماسيون صنعتي سنسورها، ابزار دقيق و پياده سازير سيستم­هاي كنترلي در بستر ديجيتال آشنا شوند.
برخي از زمينه­هاي كاري و تحقيقاتي در بخش كنترل عبارتند از:
* طراحي و تحليل سيستم­هاي كنترل تحليلي و هوشمند با هدف اصلاح و ارتقاي عملكرد
* روش­هاي بهينه سازي خطي و غير خطي و تصميم گيري با حضور عدم قطعيت
* مدل سازي سيستم­هاي مختلف و اجزاء آن اعم از مكانيكي، الكتريكي، شيميايي، اقتصادي، اجتماعي و زيستي
* اتوماسيون سیستم­هاي صنعتي، سنسورهاي اندازه گيري و ابزار دقيق مورد استفاده در سيستم­هاي كنترلي
* پياده سازي كامپيوتري، ميكروپروسوري و ميكروكنترلري روش­هاي كنترل برخي از آزمايشگاه­هاي لازم براي بخش كنترل عبارتند از:
* آزمايشگاه كنترل
* آزمايشگاه ابزار دقيق و كنترل صنعتي
* آزمايشگاه مكاترونيك
مهندسي كنترل توانايي تجزيه و تحليل سيستم­ها و فرايندها اعم از خطي و غير خطي و ديجيتالي با كاربردهاي مختلف صنعتي و نظامي مي­باشد.
و دانش آموختگان اين رشته قابليت پژوهش آموزش و نوآوري در زمينه سيستم­هاي صنعتي در ابعاد وسيع و كنترل آنها با پارامترهاي مختلف را خواهند داشت.
منابع درسي و ضرائب آنها در كنكور كارشناسي ارشد سراسري و دانشگاه
آزاد:
منابع درسي
زبان عمومي و تخصصي
رياضيات
مدارهاي الكتريكي 1 و2
الكترونيك 1 و2
سيستم­هاي كنترل خطي
ماشين­هاي الكتريكي 1و2
تجزيه و تحليل سیستم­ها
ضريب
3
4
4
3
4
3
4
 
دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر- معرفي گروه­ها- مهندسي برق- كنترل- معرفي
گرايش­هاي تحصيلي در مقاطع تحصيلات تكميلي در گروه مهندسي برق- كنترل
1) سيستم
2) رباتيك و هوش مصنوعي
3) هدايت و ناوبري
دروس جبراني
كنترل مدرن- كنترل ديجيتال- كنترل غير خطي
دروس اصلي و تخصصي
دروس اجباري
دروس اختياري
سيستم­هاي كنترل چند متغيره
پردازش سيگنال­هاي ديجيتال
سيستم­هاي كنترل بهينه
سيستم­هاي كنترل فازي
فرايندهاي تصادفي
سيستم­هاي كنترل غير خطي
سيستم­هاي كنترل ديجيتال *
كنترل صنعتي پيشرفته
رياضيات مهندسي پيشرفته *
كنترل مقاوم
سمينار كارشناسي ارشد
مباحث ويژه در كنترل
پايان نامه كارشناسي ارشد
كنترل مبتني بر پيش بيني مدل
 
كنترل تطبيقي
 
رباتيك
 
ابزار دقيق پيشرفته
 
تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه
ساير دروس اختياري
شبكه­هاي عصبي و كاربردهاي آن- كنترل سيستم­هاي ابعاد وسيع
كنترل هوشمند و محاسبات نرم- منطق فازي و كاربردهاي آن
فيلترهاي وفقي- شناسايي سيستم­هاي ديناميكي- ناوبري اينرسي- مباني هدايت
 
مهندسي برق- كنترل، هدف از اين دوره تربيت دانشجوياني با توانايي تجزيه و تحليل سیستم­ها و كنترل فرايندها اعم از خطي، غير خطي و ديجيتال با كاربردهاي مختلف از جمله صنعتي و نظامي مي­باشد. دانش آموختگان اين دوره قابليت پژوهش، آموزش و نوآوري در زمينه سيستم­هاي صنعتي و ابعاد وسيع و كنترل آنها را با پارامترهاي مختلف خواهند داشت.
دروس كارشناسي ارشد مهندسي برق- كنترل
دروس جبراني (6 واحد)
- كنترل مدرن
- كنترل ديجيتال و غيرخطي
دروس اجباري
(9 واحد)
سه درس از پنج درس:
- كنترل بهينه
- كنترل سيستم­هاي چند متغيره
- كنترل مقاوم
- كنترل غير خطي
- رياضيات مهندسي پيشرفته
سمينار كارشناسي ارشد
2 واحد
پايان نامه كارشناسي ارشد كنترل*
6 واحد
دروس اختياري
(15 واحد)
- پردازش علائم ديجيتال 1
- تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه
- شناسايي سيستم­ها
-كنترل مبتني بر پيش بيني مدل
- فيلترهاي وفقي
- ناوبري اينرسي
- كنترل تطبيقي
- منطق فازي و كاربردهاي آن
- شبكه­هاي عصبي مصنوعي و كاربردهاي آن
- كنترل سيستم­هاي ابعاد وسيع
- كنترل هوشمند
- كنترل ربات 1
- كنترل ربات 2
- ابزار دقيق پيشرفته
و تا دو درس از ساير گرايشها با توصيه استاد راهنما
* در دوره كارشناسي ارشد بدون پايان نامه با درس­هاي اختياري جايگزين مي­شود.
جمع: 32 واحد